Obligacje co to? Definicja, rodzaje i charakterystyka

W przypadku obligacji 3-miesięcznych nie będzie to może tak odczuwalne, jeśli jednak zdecydujesz się na obligacje 2-letnie, to możesz odczuć związany z tym dyskomfort. Z pewnością wart docenienia jest fakt, iż inwestycja w obligacje gwarantuje pewny zysk. Nie musisz więc martwić się ryzykiem, gdyż w tym przypadku ono nie występuje. Zyski z obligacji to przede wszystkim odsetki od zainwestowanego kapitału. W przypadku obligacji zamiennych mamy możliwość objęcia akcji w przyszłych emisjach i udział w potencjalnych zyskach spółki. Obligacje to także dobry sposób na dywersyfikacje portfela, w zależności od tego czy wybierzemy obligacje skarbowe, komunalne czy korporacyjne, o różnym poziomie zysku i ryzyka.

  • W każdym momencie można zażądać przedterminowej wypłaty środków i rozwiązania umowy.
  • Skierowana jest ona do szerokiego kręgu odbiorców i może być reklamowana za pośrednictwem różnych kanałów, w tym w prasie, telewizji czy też Internecie.
  • Może być ona tańsza i łatwiejsza do przeprowadzenia niż pozyskanie kredytu.
  • Stawka referencyjna jest zwykle powiększana o stałą wysokość zwaną marżą odsetkową (mającą charakter premii dla nabywcy obligacji).

Można je nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju, w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, a także przez Internet oraz telefonicznie. Co miesiąc Ministerstwo Finansów ogłasza możliwość kupna kolejnych serii obligacji ze stałą ceną w wysokości 100 zł. Okres do wykupu to liczba lat, w których emitent zobowiązuje się wywiązywać z obowiązków, jakie nakłada na niego obligacja. Data wykupu oznacza termin, kiedy dług przestanie istnieć, gdyż emitent wykupi obligację. Korporacyjne (przedsiębiorstw) – emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo – akcyjne lub inne osoby prawne określone w ustawach.

Druga zaś odbywa się na drodze oferty prywatnej i jest skierowana do co najwyżej 149 inwestorów. Co więcej, w jej przypadku szerokie działania reklamowe nie mogą być przeprowadzane. Emisja obligacji jest jednym ze sposobów pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo[3]. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji. Zabezpieczone – emitent obligacji zobowiązuje się do zabezpieczenia wierzytelności, które z nich wynikają, poprzez ustanowienie zastawu, hipoteki, a także innych form zabezpieczenia.

Obligacje posiadające niski rating są określane mianem obligacji śmieciowych (junk bonds). Inwestowanie w nie jest ryzykowne, ale może przynieść ponadprzeciętny zysk. Zmiany stóp procentowych mogą spowodować spadek wartości obligacji, zaś niska płynność obligacji (np. mało znanych przedsiębiorstw) utrudnia ich sprzedaż. Obligacje bywają mylone z akcjami, jednak pojęcia te nie są tożsame. Gdy nabywasz akcje, zyskujesz bowiem udział w kapitale spółki akcyjnej, co oznacza, że masz prawo do udziału w jej zyskach, jak i stratach.

W ich przypadku inwestor otrzymuje określoną rentę wieczystą. Obligatariusze mogą się również decydować na zakup obligacji krajowych lub zagranicznych, które emitowane są w walucie obcej i dostępne są poza terenem kraju. W przypadku tego rodzaju papierów wartościowych przyjmuje się, że emitent ma dług zaciągnięty wobec obligatariusza i zobowiązuje się on do świadczenia w formie pieniężnej. Papiery wartościowe mogą być emitowane po tak zwanej stałej stopie procentowej.

Co to są obligacje?

Świadczenie emitenta może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Zwykle emitent zobowiązuje się do wypłacania odsetek od zaciągniętego długu (płatności kuponowych). W przypadku obligacji zerokuponowych, które są instrumentem dyskontowym, dłużnik emituje obligacje poniżej ceny nominalnej (z dyskontem) i nie wypłaca okresowych płatności kuponowych. Emitent zobowiązuje się również do wykupu obligacji w określonym terminie (terminie zapadalności). Przykładem świadczenia niepieniężnego może być prawo przeznaczenia obligacji komunalnej na wykup mieszkania od gminy i uzyskania z tego tytułu zniżki w płaconej cenie. W praktyce wygląda to tak, że zakup obligacji skarbowych stanowi formę pożyczki udzielanej Skarbowi Państwa.

W tym wypadku oprocentowanie nie ulega zmianie przez cały okres objęty umową, a zysk ma stałą wysokość w pełnym okresie odsetkowym. Kolejny szczególny przypadek to obligacja amortyzowana, która nie ma jednego określonego terminu wykupu. Zwykle emisja obligacji tego typu przewiduje spłatę ich wartości nominalnej w ratach, których wysokość i terminy ustalone są zgodnie z warunkami emisji.

Jak kupić obligacje?

Jej posiadacz zaś otrzymuje tak zwaną rentę wieczystą, czyli nieskończony strumień odsetek. Obligacje zaliczane są do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W porównaniu z akcjami, posiadacz obligacji nie zyskuje żadnych praw względem emitenta, takich jak dywidenda, współwłasność czy też możliwość uczestniczenia w walnych zgromadzeniach. Inwestowanie w obligacje skarbowe nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Prawo ich zakupu mają osoby fizyczne, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Zyski i ryzyka związane z inwestycją w obligacje

Najczęściej okresy odsetkowe (czas od wypłaty jednego kuponu do następnego) ustalane są na 3 lub 6 miesięcy. Istnieją też obligacje, które wypłacają odsetki tylko w momencie wykupu obligacji. W czasie od daty emisji do daty wykupu odsetki mogą być naliczane liniowo lub kapitalizowane w okresach odsetkowych. https://forexgenerator.net/lch-cdsclear-uruchamia-us-credit-index-options-clearing-lch-cdsclear-launches-us-credit-index-options-clearing-lch-cdsclear-launches-us-credit-index-options-clearing-lch/ W tym drugim wariancie mamy do czynienia z procentem składanym, gdyż w drugim i kolejnych okresach odsetki są naliczane nie tylko od nominału, ale i od wcześniej naliczonych odsetek. Po okresie ustalonym w umowie emitent zobowiązany jest do zwrotu pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Rodzaje obligacji

W sprzedaży dostępne są również papiery wartościowe, które emitowane są w dowolnej walucie i podlegają wymianie na rynku międzynarodowym. Papiery wartościowe w formie obligacji cieszą się dużym i stale rosnącym zainteresowaniem inwestorów, którzy poszukują bezpiecznej formy pomnażania zgromadzonych środków pieniężnych. Pamiętajmy jednak, że inwestowanie https://dowjonesrisk.com/market-update-august-13/ w obligacje wiąże się z również z ryzykiem. Jest ono tym większe, im mniej wiarygodny jest emitent. Największe zaufanie budzą podmioty, takie jak Skarb Państwa oraz dochodowe przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją na rynku. Dzięki ocenie rentowności obligacji inwestor jest w stanie porównać opłacalność tej inwestycji z realizacją innych możliwości.

Pamiętać należy jednak o tym, że emitenci wykazują sporą elastyczność, jeżeli chodzi o konstruowanie papierów dłużnych. Z tego względu nie sposób wskazać jednego idealnego miernika, który wskaże rentowność wszystkich rodzajów obligacji. Obligacje podmiotów prawnych – to na przykład obligacja korporacyjna emitowana przez przedsiębiorstwo.

Stawka referencyjna jest zwykle powiększana o stałą wysokość zwaną marżą odsetkową (mającą charakter premii dla nabywcy obligacji). Wypłacane przez emitenta odsetki mogą być różnej wysokości w każdym okresie odsetkowym. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu zabezpieczają nabywcę przed niekorzystnymi zmianami (wzrostem) stóp procentowych.

Tego rodzaju papiery wartościowe są łatwo dostępne, a ich zakup cechują jasne i przejrzyste zasady. Poza tym, zakup obligacji wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym. https://forexdreamland.com/podstawy-forex/jakich-bledow-unikac-handlujac-na-forex/ Akcja jest bowiem udziałowym instrumentem finansowym, obligacja zaś dłużnym. Wypłacane odsetki mogą mieć różną wysokość w zależności od okresu odsetkowego.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *